Възникнала е неочаквано
критична ситуация,

беда която засяга всички нас, които малко или много сме свързани
с болестта рак и нейното
резултатно лечение.

Съвети на Н. Шевченко
за разрешаване
на критическата ситуация.

 

  

 

Метод за определяне съдържанието на линолова мастна киселина в слънчогледовото масло посредством РЕФРАКТОМЕТЪР..

Развитието на лабораторната техника е довело до възможността у дома само за няколко минути да се определя с точност съдържанието на ненаситени мастни киселини в слънчогледовото масло. На сайтовете, където продават лабораторно оборудване, сега може да се купи преносим високо прецизен японски (100% японски) прибор от джобен формат - РЕФРАКТОМЕТЪР.

За опитите използвах джобния рефрактометър на японската фирма "ATAGO" марка PAL-RI, специално създаден за точно измерване при всякакви условия на показателя на пречупване (индекса на рефракцията) на растителни масла. Това устройство, въпреки малкия размер и цена, сравнима с цената на нетбук, има измервателна призма от оптично стъкло, както и неговите по-мощни и безумно скъпи лабораторни събратя. Той има напълно достатъчна за точно измерване резолюция - 0.0001. Стандартният руски лабораторен рефрактометър, който е два пъти по-скъп, има пет пъти по-лоша резолюция - 0.0005.

Рефрактометърът PAL-RI е внесен в Държавния регистър на средствата за измерване на Руската федерация. Тоест, високата точност на неговите показания е призната и на държавно, официално ниво. При това назначаването на нула (калибриране) се извършва с вода от чешмата.

Всеки оптически пропусклив материал има свой коефициент на пречупване (
nD) - безразмерен коефициент, равен на съотношението на синуса на ъгъла на падане на светлинен лъч на границата между двете среди към синуса на ъгъла на пречупване на този светлинен лъч в дадения материал. Ако светлината, преминавайки от по-малко плътна среда (въздух В) в по-плътна (мазнина М), пада върху повърхността на раздела между тях под остър ъгъл, тя се пречупва. При това посоката на движение на светлината се променя така, че ъгълът на пречупване (Ъм) е по-малък от ъгъла на падане (Ъв).

Съотношението sinЪв/sinЪм =
n за дадените условия е константа, и характеризира величината на индекса на пречупване на средата М.

Колкото повече растителното масло съдържа ненаситени (двойни) химични връзки в молекулите на съставящите го мастни киселини, толкова ПО-ГОЛЯМ е индексът на пречупване (
nD). Тоест: колкото повече, например, в слънчогледовото масло се съдържа линолова двойно ненаситена мастна киселина, отнасяща се към класа на полиненаситените мастни киселини (ПНМК) - толкова по-голям е индексът на пречупване (nD) на това масло. И, съответно, обратното.

Не всяко масло можете да проверите с рефрактометър. Верни ще бъдат показанията само за неразвалените светли растителни масла от групата на хранителните.

С повишаване на температурата, индексът на пречупване намалява. За всички мастни киселини и техни смеси
nD е в линейна зависимост от температурата до 60°C. В нашите изчисления, може да бъде прието че за всички мастни киселини тя е със съотношение ±0,0004, или, по-точно, ±0,00038.

Индексът на пречупване на ненаситените мастни киселини е по-голям от този на съответстващите им наситени. С увеличаване броя на двойните връзки в молекулата се увеличава индексът на пречупване. Наличието в състава на всяко растително масло на примерно 10% глицерол също влияе на стойността на индекса на пречупване.

За да се изчисли съдържанието на линолова киселина в маслото, обикновено първо изчисляват по нижеприведената емпирична формула йодното число (ЙЧ) на маслото, стойността на което зависи пряко от броя на ненаситените (двойни) химически връзки в молекулите на мастните киселини на маслото:
ЙЧ = (nD20–1,4595)*100/0,0118, където nD20 – е средният индекс на пречупване при 20°С, а * – знак за умножение.

nD20 = nD+(t–20)*0,00038 , където nD е измереният с рефрактометъра индекс на пречупване при различна от 20°
C температура t, която рефрактометърът мери и показва едновременно с измерването на nD. (Данните са взети от книгата: Тютюнников Б.Н. и др., Химия на мазнините (учебник за ВУЗ), М., "Колос", 1992, с.с. 60, 61, 391, 394, 396, 398.)

За приблизителното изчисляване съдържанието на линолова мастна киселина в слънчогледовото масло (± 1-2%), е необходимо от йодното число, изчислено по горните формули, да се извади числото "65". Тоест, ЛК [%] = ЙЧ–65 ."

 

 
 
 

 
Съвети на Шевченко
за разрешаване
на критическата ситуация.

  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ –
КАК да обединим усилия и съвместно да действаме
за да преодолеем тази кризисна ситуация
.
 

 
 

Ако имате ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

идеи, които искате да споделите, или въпроси
- свържете се с нас:
Contact Us   

 
   | Terms Of Service |

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape